Het begrip ‘’persoonsgegeven’’ wordt ruim uitgelegd

8 augustus 2022 / in Nieuws / door Daisy Brugman
Gepubliceerd in Sdu Opmaat Privacyrecht d.d. 29 juni 2022

Het begrip ‘’persoonsgegeven’’ wordt ruim uitgelegd

Eiseres in deze zaak is het er niet mee eens dat de ‘RMC Regio Gooi en Vechtstreek’ persoonsgegevens van haar en haar zoon verwerkt. Ze verzoekt deze gegevens te wissen. Met een verwijzing naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kiest de rechtbank voor een ruime uitleg van het begrip ‘persoonsgegevens’.

Feiten
De zoon van eiseres heeft van het jongerenteam van de RMC Regio Gooi en Vechtstreek (Regio; een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten) een kaart in de brievenbus gekregen. Naar aanleiding van deze kaart heeft eiseres het dagelijks bestuur van de Regio verzocht om de persoonsgegevens van de zoon (als zijn bewindvoerder) en haarzelf te wissen.

Dit verzoek is door de Regio in het primaire besluit afgewezen. Eiseres was het met dit besluit niet eens en heeft daartegen bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft ze onder andere verzocht om inzage in de persoonsgegevens in het dossier van de zoon en heeft ze het verzoek tot wissing van de persoonsgegevens van de zoon en haarzelf herhaald. In het bestreden besluit heeft de Regio het bezwaar van eiseres gegrond verklaard voor zover dat betrekking had op het verzoek om wissing van haar eigen persoonsgegevens. Voor het overige heeft de Regio het bezwaar ongegrond verklaard. Eiseres heeft tegen dit besluit beroep bij de rechtbank ingesteld.

Beoordeling rechtbank
Is de Regio de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke?
Het college heeft bepaalde taken aan de Regio gedelegeerd. Zo is onder andere de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de melding en bestrijding van voortijdig schoolverlaten overgedragen aan de Regio. Dit houdt in dat de gegevensverwerking in dit verband ook plaatsvindt bij de Regio.

Vervolgens is de vraag of de Regio daarmee de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is geworden. Naar het oordeel van de rechtbank is de Regio bevoegd om op deze verzoeken – en in het verlengde daarvan de bezwaren – te beslissen, omdat de Regio is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zo is de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de melding en bestrijding van voortijdig schoolverlaten door het college overgedragen. En is er niet gebleken dat de colleges nog enige bemoeienis hiermee hebben. Daar komt bij dat de Regio heeft aangegeven dat hij het verwerkingsregister bijhoudt en het doel van gegevensverwerkingen en de middelen bepaalt binnen het kader van de wet- en regelgeving.

Moeten de persoonsgegevens van zoon worden gewist?
Vervolgens gaat de rechtbank in op de vraag of de persoonsgegevens van de zoon van de eiseres moeten worden gewist. De rechtbank onderscheidt twee momenten van gegevensverwerking: de verwerking in het kader van de registratie en de verwerking in verband met het vervolgens volgen en monitoren van de betreffende jongeren.

(i)           Verwerking in het kader van de registratie
Naar het oordeel van de rechtbank is het verzoek om wissing terecht door de Regio afgewezen, omdat de gegevensverwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 17 lid 3 sub b AVG).

De rechtbank stelt dat het nodig is om de doelgroep in beeld te hebben voor de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de melding en bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Hierdoor moeten bepaalde persoonsgegevens van deze jongeren worden geregistreerd. Dat volgt uit artikel 162b lid 1 WEC, artikel 21 lid 1 Wet register onderwijsdeelnemers en artikel 31 lid 1 Besluit register onderwijsdeelnemers. Door de gegevens te verwerken in een register, geeft de Regio dus uitvoering aan een wettelijke verplichting. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat de Regio zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er sprake is van de uitzonderingsgrond in artikel 17 lid 3 sub b AVG.

(ii)          Verwerking in het kader van het volgen en monitoren
Een tweede vraag is of de verdere gegevensverwerking in het kader van het volgen en monitoren van de jongeren ook nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtbank is van mening dat die gegevensverwerking in beginsel nodig is, omdat de Regio op basis van de hierboven genoemde wettelijke bepalingen verplicht is om de jongeren in de doelgroep te volgen en monitoren. De Regio mocht zich in het bestreden besluit dus ook beroepen op de uitzonderingsgrond in artikel 17 lid 3 sub b AVG.

Is naam vader een persoonsgegeven?
De eiseres wil inzage in alle gegevens die in het dossier van haar zoon zijn vastgelegd, ook (en juist) in het gedeelte dat de Regio heeft weggelakt. Het gaat hierbij om de naam die is ingevuld bij ‘vader’ onder het kopje ‘gezin’. De rechtbank stelt voorop dat eiseres als bewindvoerder van zoon recht heeft op inzage in zijn persoonsgegevens. De vraag is of de weggelakte naam die bij ‘vader’ is ingevuld een persoonsgegeven van zoon is.

De rechtbank vindt dat dit zo is en motiveert dit als volgt: ‘’Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof van Justitie) moet er een ruime uitleg worden gegeven aan het begrip ‘persoonsgegevens’. Volgens het Hof van Justitie strekt het begrip persoonsgegevens zich potentieel uit tot elke soort informatie, zowel objectieve als subjectieve informatie die de betrokkene betreft. Van dat laatste is sprake als de informatie wegens haar inhoud, doel of gevolg gelieerd is aan een natuurlijk persoon.’’

De rechtbank beslist dat de eiseres inzage dient te krijgen in de naam die bij ‘vader’ staat ingevuld, omdat dit een persoonsgegevens van haar zoon is. Het beroep van eiseres is op dit punt dus gegrond.  De rechtbank wijst er verder nog op dat op zitting is gesproken over het verwijderen van deze naam uit het persoonsdossier van zoon, nu er – net als bij eiseres – geen grondslag is voor de verwerking hiervan. De Regio heeft toegezegd de naam te verwijderen. Vanzelfsprekend doet dat niet af aan het recht van eiseres op inzage.

Bron:
Rechtbank Oost-Brabant 12 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1821 (datum publicatie: 1 juni 2022)